AdvocatenkantooAbarbanel

   Mr. W.A.M. (Mieke) Maatman-Abarbanel

Privacyverklaring

Inleiding

Advocatenkantoor Abarbanel verwerkt dagelijks persoonsgegevens. Hiervoor gelden wettelijke regels. Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de hele Europese Unie.

Verwerkingsverantwoordelijk

Advocatenkantoor Abarbanel is verwerkingsverantwoordelijke.

Registreren persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonlijke gegevens die u zelf aan ons verstrekt bij de intake, via het juridisch loket via de door Advocatenkantoor Abarbanel beheerde website, www.advocatenkantoor-abarbanel.com en gedurende de voor u te verrichten werkzaamheden.

De grondslag is het verstrekken van advies en rechtsbijstand, het nakomen van met u gemaakte afspraken en het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Wij zijn wettelijk verplicht u te identificeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs, zoals paspoort, rijbewijs of ID-kaart.

Wij registreren gegevens zoals:

 • naam;
 • bedrijfsnaam;
 • adres;
 • postcode;
 • geslacht;
 • woonplaats;
 • land;
 • telefoonnummer;
 • geboortejaar;
 • e-mailadres;
 • betaalgegevens;
 • taalkeuze;
 • andere gegevens.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het opnemen van contact via e-mail, tekstbericht of telefoon;
 • het opstellen correspondentie en processtukken;
 • het aanvragen van toevoegingen voor gefinancierde rechtshulp;
 • beantwoorden van vragen, opmerkingen en het behandelen van klachten;
 • voldoening aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden:

Advocatenkantoor Abarbanel verstrekt uw persoonsgegevens aan derden voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en  regelgeving vereist is (denk aan toezichthouders, belastingdienst, raad voor rechtsbijstand, politie en andere wettelijke instanties), dan wel deze verstrekking noodzakelijk is voor het verlenen van de door u verzochte diensten.

Tegen bovengenoemde verstrekkingen aan derden kunt u bezwaar maken door een e-mail te sturen aan  secretariaat@advocatenkantoor-abarbanel.com. Zie ook de paragraaf ‘rechten van betrokkenen’ voor meer informatie.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij Advocatenkantoor Abarbanel te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

Bewaartermijnen:

Dossiers worden na sluiting van een zaak gearchiveerd en gedurende een periode van minimaal 7 jaar bewaard. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Vorengaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om ons schriftelijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. U kunt dit verzoek indienen per e-mail: secretariaat@advocatenkantoor-abarbanel.com of per post Advocatenkantoor Abarbanel, Postbus 728, 4116 ZJ Buren.

Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld.

Klachten

Als u een klacht heeft of een andere vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mailbericht sturen naar secretariaat@advocatenkantoor-abarbanel.com. Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent uw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij meer tijd nodig hebben. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring of over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u ons bereiken op de volgende manieren:

per e-mail:

secretariaat@advocatenkantoor-abarbanel.com

per post:

Advocatenkantoor-Abarbanel,

Postbus 728,

4116 ZJ Buren

Per telefoon:

0345-502724