Aansprakelijkheid

Het kantoor is verzekerd voor beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheid. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Bij opzet of bewuste roekeloosheid van de advocaat of diens medewerkers geldt de beperking niet.